Regulamin Usługi Cloudwise App

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Usługi Cloudwise App („Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Cloudwise App  („Serwis”, „Usługa”) świadczonej przez Cloudwise Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowskiej 60 (WeWork), 00-844 Warszawa, zarejestrowaną przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,  w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862880, NIP: 5272937597, kapitał zakładowy 10.000,00 PLN opłaconym w całości („Cloudwise”).

Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Klikając przycisk „Aktywuj Konto”, podmiot wskazany w procesie aktywacji („Klient”) akceptuje Regulamin i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego postanowieniami. Osoba aktywująca Konto w Usłudze oświadcza, że jest do tego upoważniona oraz że dokonuje aktywacji w imieniu i na rzecz Klienta. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a Cloudwise. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinieneś aktywować Konta, ani korzystać z Serwisu.

USŁUGA

Usługa

Cloudwise dostarcza usługę dla Klientów będącymi przedsiębiorcami, wykorzystujących ją bezpośrednio w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową:

 • dostępu do Serwisu i aplikacji, które umożliwiają wyszukiwanie ukrytych zainteresowań w algorytmach reklamowych, automatyzację raportowania i inne aplikacje do marketing automation;
 • obsługę Klienta;
 • dodatkowe narzędzia, integracje i usługi. Korzystanie z niektórych z nich wymaga oddzielnego zamówienia i podlega dodatkowej opłacie.

Szczegółowa lista funkcji i realizowanych usług są określone w Umowach o świadczenie usług marketingowych przez Cloudwise lub w Panelu Klienta w zakładce Moje Subskrypcje. 

Konto

W celu korzystania z Usługi niezbędne jest założenie przez Klienta indywidualnego konta w Serwisie. Dostęp do konta jest możliwy wyłącznie po podaniu loginu i hasła, indywidualnych dla każdego klienta oraz pytania zabezpieczającego. Jako klient jesteś zobowiązany do nieujawniania swoich danych logowania osobom trzecim. Jesteś również odpowiedzialny za korzystanie ze swojego konta.

Dodatkowy zakres Usługi

W każdej chwili możesz zwiększyć zakres Usługi o dodatkowe funkcjonalności. Cykl rozliczeniowy będzie dostosowany do cyklu miesięcznego w ramach Twojego konta, aby terminy płatności wszystkich usług odbywały się w jednym momencie. Pierwsza opłata za podwyższenie jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca cyklu miesięcznego w ramach subskrypcji.

Integracje zewnętrzne

Dodatkowe funkcjonalności dostarczane przez zewnętrzne podmiotu można zintegrować z aplikacjami Cloudwise App. Usługi zewnętrzne nie są świadczone przez Cloudwise. Warunki korzystania z niektórych integracji i usług zewnętrznych może być ograniczona na podstawie postanowień warunków użytkowania dostawcy zewnętrznego. Z chwilą integracji z usługą zewnętrzną wyrażasz zgodę na wymianę pomiędzy Cloudwise a podmiotem zewnętrznym Twoich informacji i danych (łącznie z informacjami poufnymi) w celu umożliwienia integracji. Opublikowane przez nas gdziekolwiek w Serwisie wszelkie odesłania do zewnętrznych usług lub stron internetowych podmiotów trzecich,  umieszczamy wyłącznie dla Twojej wygody, nie kontrolujemy ani nie wspieramy jakichkolwiek materiałów lub treści osadzonych na tych stronach.

WYMOGI TECHNICZNE

 1. Cloudwise stara się zapewnić działanie Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox oraz Internet Explorer. Aby skorzystać z Serwisu należy posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, z przeglądarką internetową akceptującą pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript, a także konto poczty email, na które wysyłane są wiadomości serwisowe.
 2. Korzystając z Serwisu, Klient przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Cloudwise nie odpowiada za spełnienie przez Klienta powyższych wymogów.

KORZYSTANIE Z USŁUGI

Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu:

 • Zobowiązujesz się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisów prawa.
 • Potwierdzasz, że dane podane podczas rejestracji oraz w Koncie są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązujesz się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie.
 • Potwierdzasz, że jesteś przedsiębiorcą i zobowiązujesz się do podania numeru NIP.
 • Zobowiązujesz się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta,
 • Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur wystawianych przez Cloudwise za świadczoną Usługę w formie elektronicznej.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Cloudwise udostępnia obecnie Serwis w wersji Beta, co oznacza, że jest on nadal w fazie rozwoju i testów. Decydując się na korzystanie z wersji Beta, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na następujące postanowienia:

 • Cloudwise nie gwarantuje ciągłości wersji Beta i zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Serwisu, zarówno zwiększających, jak i ograniczających ilość funkcji.
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z wersji Beta serwisu.

NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

Nie jest dozwolone korzystanie z Usługi w sposób, który celowo bądź nieumyślnie, prowadzi do naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności, praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, dobrych obyczajów, lub który w inny sposób jest lub może być szkodliwy dla Cloudwise i reputacji marki. Nie możesz modyfikować, kopiować, powielać, licencjonować i sprzedawać aplikacji dostępnych w Serwisie. Aplikacje nie mogą być integrowane z zewnętrznymi produktami w modelu SaaS („Software-as-a-Service”), o ile Cloudwise nie udzieli licencji. Niedozwolone są wszelkie działania mogące zakłócić prawidłowe działanie usługi. 

PŁATNOŚCI

Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłaty za korzystanie z Usługi. Aktualną ofertę cenową Cloudwise App znajdziesz w zakładce Cennik.

Cykl rozliczeniowy jest odnawiany automatycznie w przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową.  W przypadku braku płatności konto Klienta zostaje zablokowane, a umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

Opłaty za korzystanie z Serwisu można dokonać za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Stripe i dostępnych w nim metod płatności, które mogą się różnić w zależności od kraju Klienta. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.

Opłaty za kolejne cykle rozliczeniowe będą pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. recurring payments – płatności odnawiane automatycznie). Jeżeli pobranie opłaty przy pomocy karty kredytowej nie będzie możliwe, Strope podejmie próbę pobrania opłaty w kolejnych dniach. Cloudwise nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez zewnętrzne podmioty i instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej. Nie odpowiadamy również za brak wstrzymanie dostępu do Serwisu w przypadku wygaśnięcia danych karty płatniczej i braku ich aktualizacji.

Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktury można pobrać w zakładce Wiadomości w Panelu Klienta. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłat za korzystanie z Serwisu w każdym czasie poprzez publikację nowego cennika na stronie Cennik. Nowy cennik będzie miał zastosowanie zarówno do nowych Klientów i wszystkich dotychczasowych – od momentu rozpoczęcia kolejnego okresu w cyklu rozliczeniowym lub w przypadku modyfikacji zakresu Usługi. Informacje o zmianach w cenniku udostępniane będą w sekcji Wiadomości w Panelu Klienta oraz na stronie Cennik na minimum 14 (czternaście) dni przed planowaną zmianą stawek.

Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT), który będzie doliczony według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury przez Cloudwise. Akceptując Regulamin, zgadzasz się uiszczać podatki związane z Usługą. Cloudwise posiada aktywny numer VAT nadany przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej oraz figuruje w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, a także w utrzymywanym przez Komisję Europejską systemie dla podatników dokonujących dostaw wewnątrzwspólnotowych do możliwości weryfikacji numerów VAT swoich kontrahentów (VIES). Jeżeli jesteś kontrahentem z siedzibą poza Polską, wyrażasz zgodę na wystawianie faktur z odwrotnym obciążeniem (reverse charge).

OBSŁUGA KLIENTA

Możesz się z nami skontaktować pod adresem support@cloudwiseapp.com lub w sekcji Wiadomości w Panelu Klienta. W każdym czasie masz prawo otrzymać informację o statusie swojego zapytania/reklamacji.

REZYGNACJA Z USŁUGI I LIKWIDACJA KONTA

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi oraz usunąć konto w Serwisie. Anulować subskrypcję możesz w sekcji Moja subskrypcja w Panelu Klienta. Jeżeli chcesz usunąć swoje konto, napisz do nas z adresu e-mail, na który jest zarejestrowane konto Klienta na adres support@cloudwiseapp.com.

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia subskrypcji na Usługę w dowolnej chwili bez podania przyczyn za zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Klienta, licząc proporcjonalnie dni pozostałe do końca okresu subskrypcji.

Rozwiązanie umowy lub zamknięcie Konta lub zmniejszenie pakietu w Subskrypcji, mogą mieć wpływ na zebrane dane oraz inne informacje. Cloudwise nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikają z tego bezpośrednio lub pośrednio.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

Cloudwise przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności. Korzystając z serwisu przyjmujesz również do wiadomości, że jesteś wyłącznym administratorem danych osobowych swoich klientów. Aplikacje Cloudwise App, włączając w to aplikacje do raportowania wyników kampanii, nie wymagają obecnie dostępu do ani nie przetwarzają danych osobowych zgodnych z definicją znajdującą się w art. 4 pkt 1 przepisów o RODO.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Usługa, aplikacje, a także treści zawarte w Serwisie stanowią własność firmy Cloudwise lub jej partnerów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Akceptujesz, że Cloudwise oferuje Usługę „w stanie takim, w jakim się znajduje” (ang. „as is”). Specyfika funkcji usługi nie zapewniają jakichkolwiek, ani wyraźnych ani dorozumianych gwarancji.

Dane i rekomendacje dostarczane przez Serwis wykorzystujesz na własną odpowiedzialność, zwłaszcza informacje służące do optymalizacji kosztów reklamy. Cloudwise nie gwarantuje żadnych wyników wykorzystania słów kluczowych oraz innych rekomendacji pozyskanych w Usłudze.

Cloudwise nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane:

 • nieprawidłowym wykorzystaniu Usługi,
 • Siłą Wyższą,
 • ingerencją osób trzecich, zwłaszcza w związku z nieuprawnionym korzystaniem z Konta przez osoby trzecie,
 • wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych, algorytmów reklamowych) niezależnych od Cloudwise,
 • nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Klienta.

Przez Siłę Wyższą rozumie się nieoczekiwane zdarzenie, którego nie można było przewidzieć lub zapobiec. W szczególności za takie zdarzenia uznaje się wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych na naszych serwerach.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Cloudwise może zmienić zapisy Regulaminu oraz dokumenty z nim związane w dowolnym czasie, a o zmianach poinformuje za minimum 10 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe między Cloudwise a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Cloudwise.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 7 czerwca a 2022 roku i jest dostępny na stronie www.cloudwiseapp.com.