Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady postępowania oraz informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu Cloudwise.pl. Korzystanie z serwisu uznawane jest za równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego dokumentu. 

Każda osoba korzystająca z serwisu pozostaje anonimowa do momentu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Przetwarzanie udostępnionych danych osobowych następuje wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, zaś dbając o bezpieczeństwo danych użytkowników, Administrator serwisu dobiera środki techniczne zapewniające ich najpełniejszą ochronę, w tym przede wszystkim przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa. 

Administratorem danych osobowych jest Cloudwise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 60 (WeWork), dalej w Polityce Prywatności oraz w treściach w serwisie nazywana „Administratorem” bądź „Cloudwise”.

§1. Administrator danych osobowych

Kontakt z Administratorem można nawiązać drogą korespondencyjną na podany powyżej adres bądź drogą elektroniczną na adres: hello@cloudwise.pl

§2. Zakres przetwarzanych danych

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

 1. dane identyfikujące: imię, nazwisko, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail;

Dodatkowo, serwis przetwarza także niestanowiące danych osobowych informacje dotyczące urządzenia, na którym użytkownik korzysta z serwisu, umożliwiające zapewnienie mu jak najlepszego i najbezpieczniejszego jej użytkowania – tj. adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące informacji na stronach, a jeśli użytkownik wyraził na to dodatkową zgodę – także informację o geolokalizacji. 

§3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO),  Ustawą z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo Telekomunikacyjne oraz Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub świadczenia usługi w związku z treścią skierowanego do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania, w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu ukierunkowania treści lub reklam.

§4. Sposób pozyskiwania danych

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od użytkownika wskutek ich udostępnienia za pośrednictwem formularza kontaktowego. Inne dane niestanowiące danych osobowych, o których mowa w § 2., przesyłane są automatycznie przez wykorzystywane przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu urządzenie. 

§5. Udostępnianie danych

Administrator na podstawie szczegółowego upoważnienia lub umowy łączącej Administratora z podmiotem przetwarzającym dane osobowe może przekazać dane użytkownika:

 1. pracownikom i współpracownikom Administratora,
 2. platformie Google Analytics obsługiwanej przez Google LLC z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, USA,
 3. portalowi Facebook obsługiwanemu przez Facebook Inc. z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii, USA,
 4. portalowi LinkedIn obsługiwanemu przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie, Irlandia,
 5. platformie GetResponse obsługiwanej przez GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska.

Przekazanie danych osobowych użytkownika może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia takiej konieczności w związku z obsługą zgłoszenia bądź zapytania użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zważywszy na fakt, iż podmioty wymienione w lit. b) i c) zarejestrowane są na terenie Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator informuje jednocześnie, iż dla celów statystycznych, optymalizacji reklam, możliwości działania wtyczek społecznościowych w bardzo ograniczonym zakresie udostępnia dane dwóm podmiotom spełniającym kryteria Państwa Trzeciego w rozumieniu RODO. Siedziba obu podmiotów mieści się w Stanach Zjednoczonych i oba podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield, zaś dane przekazywane są na podstawie umów zawierających klauzule określone w decyzji Komisji Europejskiej 2010/87/UE, a zatem przekazanie im danych zgodne jest z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., zaś zakres przekazywanych danych uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. 

§6. Uprawnienia użytkownika

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do własnych danych osobowych (art. 15 RODO), w tym do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej, do uzyskania informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane mogą zostać ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych. 
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) (art. 16 RODO) własnych danych osobowych, jeżeli są niepoprawne, bądź niekompletne. 
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), gdy:
 4. nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 5. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 6. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 7. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 8. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 9. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 10. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), gdy:
 11. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 12. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 13. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 14. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 15. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z przysługujących uprawnień użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem drogą korespondencyjną lub elektroniczną; Administrator zobowiązany jest do udzielenia informacji o podjętych w związku z żądaniem działaniach w terminie 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych bądź wobec znacznej liczby zgłoszeń termin ten może zostać przedłużony do 3 miesięcy. 

§7. Okres przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi, Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak, niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą. 

§ 8. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu pełnej ochrony danych osobowych użytkownika- w szczególności zabezpieczając je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. 

§ 9. Pliki cookies

Plik cookie to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Zastosowanie na stronie cookies, choć prawnie związane z obowiązkiem pouczenia użytkownika o ich wykorzystaniu, nie rzutuje w sposób znaczący na samo przetwarzanie danych, służąc głównie wygodzie użytkownika strony, a częściowo zaś – możliwości rozwoju jej właściciela. Cookies służą do zoptymalizowania korzystania ze stron internetowych poprzez nadanie im indywidualnego charakteru dostosowanego do danego użytkownika, wykorzystując między innymi:

 1. identyfikację danych komputera i jego przeglądarki wykorzystywanej do przeglądania stron internetowych – np. stwierdzając, czy dany komputer odwiedzał już tą stronę;
 2. dopasowanie wyświetlania strony do preferencji użytkownika dzięki anonimowej analizie jego zachowań w internecie;
 3. zapamiętane oczekiwania wobec strony takie jak język, kolor, układ treści;
 4. umożliwienie działania indywidualnych kont w serwisach;
 5. wyłączenie obowiązku uciążliwego logowania się do każdej odrębnej podstrony serwisu;
 6. „pamięć” o przedstawionych reklamach, by nie prezentować użytkownikowi powtarzającej się i nieinteresującej dla niego treści. 

Pliki cookies nigdy nie zmieniają sposobu działania urządzeń i nie są dla nich w żaden sposób szkodliwe; nie zmieniają konfiguracji przeglądarek i nie są udostępniane innym serwisom, reklamodawcom etc. poza podmiotami wskazanymi powyżej w § 5. Na każdej ze stronie użytkownik posiada możliwość ich akceptacji lub blokady, co jednak może utrudnić bądź uniemożliwić dostęp do wielu możliwości i funkcjonalności serwisu. Niezależnie od dokonanego wyboru, każda przeglądarka umożliwia wyczyszczenie wszystkich zapisanych w niej plików cookies.